Adatvédelmi tájékoztató

A www.insideout.hu weboldal üzemeltetője az InsideOut Leadership Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: InsideOut), mely az InsideOut cégcsoport tagja. InsideOut adatkezelése megfelel a magyarországi szabályozásnak. A weboldalon (továbbiakban: Honlap) megjelenített tartalmak és adatok célja a weboldalt felkereső személyek általános jellegű tájékoztatása az InsideOut tevékenységéről, szolgáltatásairól és referenciáiról. A Honlap használatával a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

A látogatóknak nem szükséges regisztrálniuk a Honlap használatához. A kapcsolat felvételi űrlap kivételével a Honlap látogatása során a látogatóktól személyes adatokat semmilyen formában nem gyűjtünk, nem nézzük a látogatottsági adatokat, nem használunk cookie-kat és nem küldünk hírlevelet, reklámüzeneteket.

1. Az InsideOut-tal történő kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

A Honlapon keresztül személyes adatokhoz az InsideOut kizárólag akkor jut hozzá, ha a látogató szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kérdése van vagy ajánlatot szeretne kérni és ezért önkéntesen kitölti és elküldi a Honlapon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapot.

Az adatkezelés az űrlapot kitöltő és beküldő látogató hozzájárulásán alapul. A személyes adatokat csak a látogató által megjelölt célra – ajánlat megküldése, kérdés megválaszolása, tájékoztatás az InsideOut által nyújtott szolgáltatásokról, személyes ajánlat küldése – használja fel az InsideOut, kivéve, ha más felhasználási módra is engedélyt kap a látogatótól, illetve ha az megengedett vagy elvárt a törvény, vagy a szakmai sztenderdek által. Például, ha a látogató információt kér tőlünk, akkor az így szolgáltatott adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre.

A kapcsolat felvételi űrlapon a látogató által megadásra kerülő és így az InsideOut adatkezelésébe kerülő személyes adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám (nem kötelező)
 • látogató által írt szöveges üzenet

A megadott személyes adatok titkosított csatornán keresztül kerülnek e-mailben megküldésre az InsideOut kapcsolattartója részére. Az InsideOut a látogató által megadott személyes adatokat a kapcsolattartó személyi számítógépén tárolja, illetve a weboldalon keresztül közölt adatok vonatkozásában a Sybell Informatika Kft. tárhely-szolgáltatását veszi igénybe.

A válasz megküldését követően amennyiben a látogató és az InsideOut között ajánlat elfogadására és szolgáltatási szerződés megkötésére nem kerül sor, úgy az adatokat az InsideOut 2 hónapon belül törli. Ezt megelőzően a látogató is bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeként az InsideOut és a látogató között szerződés jön létre, úgy az ennek körében megvalósuló adatkezelésre a szerződésben és az InsideOut adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában írtak lesznek irányadóak a továbbiakban.

A Honlapon keresztül kapcsolatfelvétel céljából megküldött személyes adatokhoz kizárólag InsideOut jelen tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartója fér hozzá és ezen személyes adatokat nem osztjuk meg más adatkezelőkkel. Az adatkezelés során az InsideOut az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek a személyes adatait továbbítja:

 • Név: Sybell Informatika Kft.
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b, 2. em. 206.
 • Az adatfeldolgozó által végzett technikai művelet: tárhely szolgáltatás.

Az InsideOut a látogatóktól ily módon kapott személyes adatokat csak abban az esetben adhatja át harmadik fél számára, ha a törvényi előírások kötelezik erre. Így például, amennyiben az adatkezelő bírósági vagy rendőrségi megkeresést kap.

Az InsideOut a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

2. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására az InsideOut jogosult.

Cégnév: InsideOut Leadership Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1112 Budapest, Beregszász u. 113. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-282331
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25561818-2-43
Honlap: www.insdeout.hu

Kapcsolattartó:
Guseo Rita ügyvezető
E-mail: rita.guseo@insideout.com

3. Látogatók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog

A látogatók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A látogatók kérelmére az InsideOut tájékoztatást ad az általa folytatott adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintettek kérhetik személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, ha a kezelt adatok a valóságnak nem felelnek meg vagy hiányosak.

Törléshez való jog

A látogató kérheti, hogy az adatkezelő törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adat kezelése jogellenes;
 • a látogató az adatok törlését kéri;
 • a kezelt adatok hiányosak vagy tévesek és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároláshoz való jog

Törlés helyett a látogató kérheti személyes adatai zárolását z alábbi esetekben:

 • látogató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az InsideOut ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a látogató ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a látogató tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a zárolás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az InsideOut jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta és a zárolás addig tart, amíg a látogató által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A látogatók tiltakozhatnak személyes adataik InsideOut általi kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az InsideOut-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az InsideOut, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy ha törvény egyébként lehetővé teszi.

Az InsideOut – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban e-mail üzenet formájában tájékoztatni.

Adathordozhatósághoz való jog

Látogató kérheti az adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során látogató jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A látogatók bármely a fent ismertetett jogok – tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás – gyakorlása iránti kérelmét, valamint az adatkezelési hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmeiket elküldhetik az InsideOut kapcsolattartója részére írásban e-mailben vagy postai úton. Az InsideOut a kérelmeket a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti és erről a látogatót írásban e-mail üzenet útján vagy a látogató által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Amennyiben InsideOut a kérelmet nem tartja megalapozottnak és a teljesítését megtagadja, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban e-mailben közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és a jogorvoslati lehetőségeket a látogatóval.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

Amennyiben a látogatók kérelme az InsideOut által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben a látogató az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál bejelentést tenni, vizsgálatot kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36.1.391.1400
Telefax: +36.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a látogatók az InsideOut-nak az adatkezelése elleni tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem értenek egyet, illetve ha az InsideOut az előírt határidőn belül nem dönt, akkor a látogatók – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lakóhelyük szerinti törvényszékhez is fordulhatnak. A törvényszékeke elérhetősége a www.birosag.hu/torvenyszekek oldalon leérhető.

5. Felelősség kizárás

Az InsideOut gondos eljárása ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon nem a legfrissebb információk szerepelnek, így a fellelhető információk semmiképpen nem tekinthetőek az InsideOut által nyújtott szolgáltatásnak. A Honlap tartalmazhat az együttműködő partnerekhez tartozó linkeket, amelyekre ez az adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki, a külső linkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

A Honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért az InsideOut–t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének a lehetőségét kizárja.

6. Tájékoztató módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az InsideOut bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az InsideOut fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az InsideOut a jelen Tájékoztató módosítását annak elfogadását követően haladéktalanul a Honlapon közzéteszi.

7. Irányadó jog

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) rendelkezéseire.

Elfogadva: 2018. június 1.

InsideOut

Mert hisszük, hogy az igazi változás az egyénből, belülről jön, és hogy egy ember is idézhet elő változást a rendszerben.

© InsideOut Leadership Kft.